Skip to content

Condicions generals d’ús de la pàgina web nlaira.cat

1. Identificació i activitat de la societat

Enginy Automàtica S.L. amb domicili social al Carrer Jacint Verdaguer, 10, de Llinars del Vallès, codi postal 08450, amb NIF B66687302, és una empresa de serveis informàtics i electrònics, orientada tant al particular com a la petita i mitjana empresa.

2. Responsabilitats d’ús

Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’envien i gestionen a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris per al correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i Enginy Automàtica S.L. adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació en el mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol mena de codi contaminant o virus en el sistema.

No obstant això, l’anterior exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

  1. Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferides a través de la mateixa, així com de la falta d’adaptació de la pàgina web per a un fi concret esperat per als Usuaris.
  2. Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic o fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulades en la nostra Política de Privacitat La simple utilització de la nostra pàgina web, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou.

4. Propietat intel·lectual i/o industrial

Tota la informació continguda a la pàgina web nlaira.cat, com pot ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, rètols d’establiment, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o enllaços de tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Enginy Automàtica S.L. o de tercers.

Sota cap supòsit, l’accés als serveis d’Enginy Automàtica S.L. suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d’aquests drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització d’Enginy Automàtica S.L. o de les terceres parts titulars dels drets afectats.

Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar, ni actualitzar el sistema, sense l’autorització prèvia i per escrit d’Enginy Automàtica S.L.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés al web nlaira.cat si s’utilitzessin contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

No obstant l’anterior, queden protegits els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per a comunicar la mateixa a terceres parts.

5. Política d’enllaços

Enginy Automàtica S.L. no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines web a les quals els Usuaris poden accedir a través dels enllaços que s’inclouen en la pàgina web.

6. Notificacions

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a Enginy Automàtica S.L. a la direcció que figura a l’encapçalament o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: info@nlaira.cat

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions queden subjectes a la normativa del dret comú espanyol. Els Usuaris se sotmeten expressament per a qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions que s’estableixin entre Enginy Automàtica S.L. i els usuaris de la pàgina web nlaira.cat, als Jutjats i Tribunals de Granollers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que per llei pogués correspondre.

8. Consentiment de l’Usuari

El simple accés o utilització de la pàgina web nlaira.cat per part de l’Usuari, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

Back To Top